bck

建设招标网

办理会员咨询热线:010-68330319,010-68359901,010-68368810

阜阳市2021年重点排污单位名录

2021-06-30 安徽-淮南-开发区
所在地区: 安徽-淮南-开发区 发布日期: 2021年6月30日
进展阶段: “登录”才能查看此项内容。 投资总额: “登录”才能查看此项内容。
审批机关: “登录”才能查看此项内容。 建设周期: “登录”才能查看此项内容。
拟建工程正文
富文本

序号地区名称统一社会信用代码排污许可证编码名录类别备注
(水/气/土/声)
1颍州区(略)(略)*************L*********************Q
2颍州区(略)9.**E+***********************U
3颍州区华润雪花啤酒(阜阳)有限公司*************C*************C**V
4颍州区(略)*************M*************M**V
5颍州区阜(略)*************U*************U**V
6颍州区(略)*************F*************F**V
7颍州区(略)*************D*************D**V
8颍州区(略)*************F*************F**V
9颍泉区(略)阜阳分公司********MA2NK3LA**********MA2NK3LA**P
**颍泉区(略)*************G*************G**Q
**颍泉区泉北污水处理厂*************X*************X**X
((略))
**颍泉区阜阳(略)********MA2NY5T**E********MA2NY5T**E**V
**颍泉区(略)*************L*************L**P
**颍泉区(略)********MA2RUMY3XY********MA2RUMY3XY**L
**颍泉区(略)********MA2RR5M**N********MA2RR5M**N**V
**颍泉区(略)9.**E+***********************X
**颍泉区阜(略)********MA2P0U9K**********MA2P0U9K**V
**颍泉区(略)*************L*************L**V
**颍泉区(略)9.**E+***********************V
**颍泉区(略)9.**E+***********************V
**颍东区(略)*************A*************A**P
**颍东区(略)颍东污水处理厂*************H*************H**V
**颍东区(略)*************P*************P**P水、气、土
**颍东区(略)*************U*************U**V气、土
**颍东区阜(略)*************E*************E**V气、土
**颍东区(略)*************M*************M**V
**颍东区(略)*************J*************J**W
**颍东区阜阳市生活废弃物处置管理中心********-3hb*************O**V
**颍东区(略)(略)********MA2RQFL** ********MA2RQFL**P水、气、土
**颍东区(略)*************P *************P**V
**颍东区(略)9.**E+***********************V
**颍东区阜(略)*************X6*************X**V
**颍东区阜(略)********MA2N0N**********MA2N0N********V
**颍东区(略)*************C*************C**V
**颍东区(略)********MA2N**CK7P********MA2N**CK7P**V
**颍东区(略)*************L*************L**V
**颍东区阜阳市(略)*************Lhb*************S**V
**颍东区(略)*************C*************C**V
**颍东区阜阳(略)9.**E+***********************V
**颍东区阜阳市颍东区鑫平新型建材厂********MA2NAYFC2G**V********MA2NAYFC2G
**颍上县(略)********MA2MUAFT**********MA2MUAFT**Y气、土
**颍上县(略)********MA2N7BJQ3T********MA2N7BJQ3T**X
**颍上县(略)*************Y*************Y**V
**颍上县颍上县城南污水处理厂********MA2MWC8Q**********MA2MWC8Q**V
**颍上县淮南矿业(集团)(略)谢桥煤矿9.**E+***********************V
**颍上县亿利洁能科技(颍上)有限公司9.**E+***********************V
**颍上县(略)*************M*************M**V
**颍上县颍上县垃圾填埋场*************Rhb*************M**V
**颍上县(略)********MA2MRB**X4********MA2MRB**X**V
**颍上县(略)*************P*************P**V
**颍上县颍上(略)*************A*************A**V
**颍上县(略)********MA2RK3NN7N********MA2RK3NN7N**V
**颍上县颍(略)********MA2QPWK**F********MA2QPWK**F**V
**颍上县颍(略)9.**E+**********MA2RN7BD**V
**颍上县颍(略)********MA2NXDRE**********MA2NXDRE**V
**颍上县(略)********MA2R**W1X8********MA2R**W1X**V
**颍上县颍(略)*************C*************C**V
**颍上县(略)*************T*************T**V
**颍上县颍上县谢桥镇诺言新型节能建材厂********MA2QD0TD6A********MA2QD0TD6A**V
**颍上县颍(略)*************L*************L**V
**颍上县颍上县国鑫新型节能建材厂*************XP*************XP**V
**颍上县(略)*************X5*************X**V
**颍上县(略)********MA2N0T**G********MA2N0T**G**V
**颍上县安徽省颍上县(略)*************M*************C**V
**颍上县颍上县谢桥镇新鑫新型墙体建材厂********MA2R2M4G**********MA2R2M4G**V
**颍上县颍(略)********MA2RFKC**********MA2RFKC**V
**颍上县(略)********MA2PHL3G3E********MA2PHL3G3E**V
**颍上县(略)********MA2RAK**U********MA2RAK**U**V
**颍上县(略)*************XC*************XC**V
**颍上县(略)********MA2R**K**W********MA2R**K**W**V
**颍上县颍上县谢桥镇刘桥新型建材厂(普通合伙)9.**E+***********************V
**颍上县颍上(略)*************P*************P**V
**颍上县颍上县谢桥镇迪豹新型建材厂*************D*************D**V
**颍上县(略)********MA2N4A2DXN********MA2N4A2DXN**V
**颍上县(略)********MA2MW1NA**********MA2MW1NA**V
**颍上县(略)********MA2RU**R**********MA2RU**R**V
**颍上县颍上县圣源新型墙材厂9.**E+***********************V
**颍上县(略)*************F*************F**V
**颍上县颍上县迪沟镇耀明新型节能建材厂********MA2R1TM**N********MA2R1TM**N**V
**颍上县(略)********MA2NTPFC**********MA2NTPFC**V
**颍上县颍上县陈桥镇(略)9.**E+***********************V
**颍上县(略)********MA2PU**X3B********MA2PU**X3B**V
**颍上县(略)********MA2RK**F0U********MA2RK**F0U**V
**颍上县(略)*************B*************B**V
**颍上县颍上县谢桥镇建发新型墙体建材厂9.**E+***********************V
**颍上县(略)9.**E+***********************V
**颍上县颍(略)*************T*************T**V
**颍上县(略)********MA2P1NJN**********MA2P1NJN**V
**阜南县(略)*************Y*************Y**Z
**阜南县(略)*************L*************L**P水、土
**阜南县(略)((略))*************D*************D**P
**阜南县(略)*************T*************T**P
**阜南县(略)9.**E+***********************P水、土
**阜南县(略)*************X0*************X**V气、土
**阜南县阜南县鹿城屠宰厂*************M*************M**P
**阜南县(略)*************XP*************XP**V
**阜南县(略)*************E*************E**R
**阜南县(略)9.**E+***********************Q
**阜南县圣象木业(阜阳)有限公司*************U*************U**V
**阜南县(略)*************U********MA2MT4U**B**V
**阜南县(略)9.**E+***********************V
**阜南县(略)*************K*************K**V
**临泉县(略)*************C*************C**P水、气、土
**临泉县(略)*************H*************H**P水、土
**临泉县(略)*************XP*************XP**Q水、气
**临泉县临泉县污水处理厂********MA2NT0B**E********MA2NT0B**E**Q
**临泉县临泉县经济开发区工业污水处理厂********MA2NT0B**E********MA2NT0B**E**Q
**临泉县(略)*************W *************W**P
**临泉县(略)*************Q*************Q**P水、土
**临泉县(略)9.**E+***********************V
**临泉县(略)*************N*************N**P
**临泉县(略)9.**E+***********************V气、土
**临泉县临(略)********MA2N**A**********MA2N**A**V
**临泉县(略)*************U********MA2MYWKG**V
**临泉县临(略)9.**E+***********************V
**临泉县(略)9.**E+***********************V
**临泉县临(略)********MA2NQY3U**********MA2NQY3U**V
**临泉县(略)********MA2NMD**********MA2NMD********V
**临泉县临(略)*************X*************X**V
**临泉县临(略)********MA2NTECH**********MA2NTECH**V
**临泉县临泉(略)********MA2MQT9K2L********MA2MQT9K2L**V
**临泉县(略)*************P*************P**V
**临泉县安(略)*************N*************N**V
**临泉县(略)*************XU*************XU**V
**临泉县临(略)*************Q*************Q**V
**临泉县临(略)9.**E+***********************V
**临泉县临(略)********MA2NBBW**********MA2NBBW**V
**临泉县临(略)********MA2N0K3C3L********MA2N0K3C3L**V
**临泉县临(略)********MA2N**BN4P********MA2N**BN4P**V
**临泉县临(略)********MA2N0N**U********MA2N0N**U**V
**临泉县临(略)********MA2N0E**********MA2NOE********V
**临泉县临(略)********MA2N**PXT********MA2N**PXT**V
**临泉县临(略)*************XW*************XW**V
**临泉县(略)********MA2NKHRD5D********MA2NKHRD5D**V
**临泉县(略)9.**E+***********************V
**临泉县临泉(略)********MA2Q3WY8XP********MA2Q3WY8XP**V
**临泉县临(略)********MA2N1DW**N********MA2N1DW**N**V
**太和县(略)*************D*************D**P气、土
**太和县(略)********MA2MRQWTX3********MA2MRQWTX**P气、土
**太和县(略)********MA2RPJHU**********MA2RPJHU**P气、土
**太和县(略)********MA2RRX**********MA2RRX********P气、土
**太和县(略)*************H(1-1)*************H**V气、土
**太和县(略)9.**E+***********************P
**太和县(略)*************D*************D**P
**太和县(略)*************H*************H**P
**太和县(略)9.**E+***********************P
**太和县(略)*************C*************C**P
**太和县安(略)*************J*************J**P
**太和县(略)*************J*************J**P
**太和县(略)********MA2U0TJP**********MA2U0TJP**V
**太和县太和县污水处理厂*************A*************A**Q
**太和县(略)********MA2NTB6K1Q********MA2NTB6K1Q**Q
**太和县(略)9.**E+***********************P
**太和县(略)9.**E+***********************R
**太和县(略)********MA2NLC**M********MA2NLC**M**P气、水
**太和县(略)********MA2MW9Y**
**太和县(略)9.**E+***********************P
**太和县太和县二(略)********MA2MRJRE**********MA2MRJRE**V
**太和县(略)********MA2TJCDH5A********MA2TJCDH5A**V
**太和县太和县肖口镇肖口村委会申猫新型建筑材料厂********MA2NG0EC6A********MA2NG0EC6A**V
**太和县太和县(略)********MA2PPRLK0H********MA2PPRLK0H**V
**太和县(略)********MA2MRMD**********MA2MRMD**V
**太和县太和县皮条孙镇治海新型建筑材料厂********MA2NE**T********MA2NE**T**V
**太和县(略)********MA2Q3U**XT********MA2Q3U**XT**V
**太和县太和县肖口镇马寨村吴昊新型建筑材料厂********MA2TCKL**W********MA2TCKL**W**V
**太和县太和县桑营镇(略)9.**E+***********************V
**太和县太和县三塔镇新型建筑材料厂********MA2R**Y********MA2R**Y**V
**太和县太和(略)********MA2QYYXA4L********MA2QYYXA4L**V
**太和县太(略)9.**E+***********************V
**太和县(略)********MA2NFTNA0A********MA2NFTNA0A**V
**太和县太和县(略)********MA2Q4CCJ0L********MA2Q4CCJ0L**V
**太和县太和县蔡庙镇新建村新型建筑材料厂********MA2NE**C**********MA2NE**C**V
**太和县太和县肖口双锋新型建筑材料厂********MA2TEP7U1N********MA2TEP7U1N**V
**太和县(略)********MA2PHNHA9Y********MA2PHNHA9Y**V
**太和县太和县赵(略)********MA2PHNL7XT********MA2PHNL7XT**V
**太和县太和县税镇镇邹桥村委员会邹家平新型建筑材料厂********MA2NEHCW2E********MA2NEHCW2E**V
**太和县太和县税镇镇邹桥村王惠影新型建筑材料厂********MA2NEEHN2Y********MA2NEEHN2Y**V
**太和县太和县税镇陶寨村委会郭庆军新型建材厂********MA2NEC**X********MA2NEC**X**V
**太和县太和县税镇马庙村张伟新型建筑材料厂********MA2R4X0M7K********MA2R4X0M7K**V
**太和县太和县三塔镇八里(姜东华)窑厂(原太和县三塔镇八里姜新型建筑材料厂)********MA2NE6UY**********MA2NE6UY**V
**太和县太(略)********MA2N5A**D********MA2N5A**D**V
**太和县太和县(略)*************U*************U**V
**太和县太(略)********MA2RAMCE0J********MA2RAMCE0J**V
**太和县(略)********MA2PHA3X2N********MA2PHA3X2N**V
**太和县太和县大(略)*************A*************A**V
**太和县(略)*************M*************M**V
**界首市(略)9.**E+***********************Y水、土
**界首市(略)*************X3*************X**P(北厂区)气、土
*************x**P(南厂区)
**界首市(略)*************B*************B**R水、土
**界首市(略)9.**E+***********************P气、土
**界首市(略)9.**E+***********************P水、土
**界首市(略)*************X*************X**R水、土
**界首市(略)*************U*************U**R水、土
**界首市界首市田营工业区污水处理厂********MA2MQF**F9G********MA2MQF**F9G**W水、土
**界首市界首市污水处理厂********MA2MQF**F9G********MA2MQF**F9G**U
**界首市天能电池集团(安徽)有限公司*************A*************A**R水、土
**界首市(略)********MA2MTNQA**********MA2MTNQA**P气、土
**界首市光武循环经济工业园集中污水处理厂********MA2MQF**F9G********MA2MQF**F9G**Q
**界首市(略)********MA2MXFXCX5********MA2MXFXCX**V气、土
**界首市界首市东城污水处理厂********MA2MQF**F9G********MA2MQF**F9G**Q
**界首市(略)*************A*************A**P
**界首市(略)*************E*********************W
(界首市垃圾填埋场)
**界首市骆驼集团(安徽)(略)********MA2NRFE**C********MA2NRFE**C**P气、土
**界首市界首市靳寨乡就业创业园污水处理厂********MA2MQA1F9G********MA2MQA1F9G**U
**界首市(略)*************X*************X**V
**界首市安(略)*************XJ*************XJ**V气、土
**界首市(略)********MA2NXY**C********MA2NXY**C**V
**界首市(略)********MA2NY**P4R********MA2NY**P4R**V
**界首市(略)********MA2RG4E7X1********MA2RG4E7X**V
**界首市(略)********MA2N1DGA6D********MA2N1DGA6D**V
**界首市(略)********MA2MWRKF**********MA2MWRKF**V
**界首市(略)*************XD*************XD**V
**界首市(略)********MA2MUH9F0U********MA2MUH9F0U**V
**界首市(略)********MA2MTJBW2A********MA2MTJBW2A**V
**阜阳经开区北矿磁材(阜阳)有限公司*************C*************C**U
**阜阳经开区(略)*************X8*************X**V
**阜阳经开区(略)*************D*************D**P
**阜阳经开区(略)白酒生态酿造科研基地9.**E+***********************V
**阜阳经开区卡登堡酒业(中国)有限公司********MA2RAYX**T********MA2RAYX**T**R
**阜阳经开区(略)*************H*************H**V
**阜阳经开区安徽于(略)*************G*************G**U
**阜阳经开区(略)*************F*************F**P
**阜阳经开区(略)*************Q*************Q**V
**阜阳经开区阜阳创业水务阜阳颍南污水处理厂*************H*************H**Q
**阜阳经开区(略)9.**E+***********************V气、土
**阜阳经开区(略)*************T*************T**V
**阜阳经开区国祯美洁(安徽)(略)********MA2MQMYU4Q********MA2MQMYU4Q**P
**阜合园区(略)********MA2N4C3K9C********MA2N4C3K9C**U
**阜合园区(略)*************R*************R**V
**阜合园区(略)阜阳分公司********MA2MR5DK8G********MA2MR5DK8G**V水、气
**阜合园区(略)********MA2R**J**B********MA2R**J**B**U水、气
**阜合园区(略)*************XQ*************XQ**V水、气、土

查看完整内容>>

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:010-010-68330319,010-68359901,010-68368810
意 见
反 馈
{bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育app}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育}| {bcksports}| {bck官网}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育}| {bckbet}| {bcksports}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bck体育}| {bckbet}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bcksports}| {bck官网}| {bck}| {bck体育官网}| {bcksports}| {bck体育下载}| {bck体育app}| {bckbet}|
{uc8}| {uc8体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐城}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8老虎机}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {uc8彩票}| {uc8}| {uc体育}| {UC体育}| {UC8娱乐城}| {uc8}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {uc8}| {uc体育}| {uc8体育}| {UC体育}| {uc8官网}| {uc8老虎机}| {UC8娱乐}| {UC8娱乐城}|